Menu Close

Veiklos dokumentai

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m.

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas 2023 m.

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2023 m.

Vidaus kontrolės politikos aprašas 2022 m.

Priedas Nr. 1 Direktoriaus įsakymų, tvarkų aprašų, įsakymais nustatytų vidaus taisyklių, instrukcijų ir kitų vidaus kontrolės sistemos dokumentų sąrašas (2023-12-22 pakeitimas Įsak. Nr. V-185)

Priedas Nr. 2 Galimų rizikų sąrašas

Priedas Nr. 3 Rizikos veiksnių analizė

Priedas Nr. 4 Rizikos tikimybės vertinimas

Priedas Nr. 5 Kontrolės vertinimas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų testavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas Priedas

Fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo grafiko sudarymo tvarkos aprašas

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų etikos kodeksas

Darbo tvarkos taisyklės

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Skip to content