Menu Close

Veiklos dokumentai

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m.

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas 2023 m.

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2023 m.

Vidaus kontrolės politikos aprašas 2022 m.

Priedas Nr. 1 Tvarkų sąrašas

Priedas Nr. 2 Galimų rizikų sąrašas

Priedas Nr. 3 Rizikos veiksnių analizė

Priedas Nr. 4 Rizikos tikimybės vertinimas

Priedas Nr. 5 Kontrolės vertinimas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tvarkos aprašas 2022 m.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų testavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m.

Valdymo struktūros schema 2021 m.

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021 m. Priedas

Lopšelio-darželio “Pumpurėlis” nuostatai 2020 m.

Darbuotojų etikos kodeksas 2018 m.

Fizinio ir psichologinio smurto darbo vietoje prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo grafiko sudarymo tvarkos aprašas

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės 2017 m.

Skip to content