Menu Close

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ švietimo kokybei gerinti ir tobulinti, veiklos kokybės stebėsenai, analizei ir įsivertinimui organizuoti sudaryta darbo grupė, iš šių narių:

 • Raminta Mažeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, – darbo grupės pirmininkė,
 • Daiva Keliačienė, soc. pedagogė, – darbo grupės pirmininkės pavaduotoja,
 • Neringa Mikšėnienė, judesio korekcijos specialistė, – narė,
 • Inga Mačienė, spec. pedagogė, logopedė – narė,
 • Laima Kandroškienė, logopedė – narė,
 • Gytė Stankevičienė, logopedė – narė,
 • Indra Zibolienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, – narė,
 • Kristina Griškėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, – narė,
 • Jurgita Raugienė, meninio ugdymo mokytoja, – narė,
 • Ala Krasauskienė, mokyklos tarybos atstovė, – narė.

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS PLANAS

2024 M.

Tikslas – įsivertinti ir siekti aukštesnės mokyklos veiklos kokybės, stiprinti besimokančią mokyklos bendruomenę.

Uždaviniai:

 1. Į mokyklos veiklos kokybės tobulinimo procesus įtraukti bendruomenės narius.
 2. Rinkti, apdoroti, analizuoti bei įforminti duomenis apie mokyklos veiklos kokybę.
 3. Išsiaiškinti mokyklos veiklos kokybės privalumus ir trūkumus.
 4. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie tirtų veiklos sričių išvadas.
 5. Remiantis veiklos kokybės  įsivertinimo  duomenimis,  ruošti  rekomendacijas mokyklos veiklos planavimui.
Eil. Nr. Veiklos turinys Terminai Atsakingas
1 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės ir darbo grupės darbo plano sudarymas, aptarimas ir patvirtinimas. Vasario mėn.

 

Raminta Mažeikienė,  Veiklos kokybės  įsivertinimo darbo grupė
2 Visuminio mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui skirtų anketų paruošimas ir apklausų organizavimas:
– mokytojų anketinė apklausa;
– tėvų (globėjų, rūpintojų) anketinė apklausa.
Kovo mėn. Laima Kandroškienė, Indra Zibolienė,
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė,
Grupių mokytojai
3 Mokyklos veiklos kokybės visuminio įsivertinimo apklausos rezultatų analizė ir išvadų rengimas. Kovo mėn. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė,
Kristina Griškėnienė
4 Mokyklos veiklos kokybės visuminio įsivertinimo anketos rezultatų ir išvadų pristatymas mokyklos bendruomenei www.rokiskiopumpurelis.lt Kovo mėn. Raminta Mažeikienė,
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė,
Grupių mokytojai
5 Pasirinktos srities tobulintino rodiklio įsivertinimo metodikos parengimas:
– rodiklio aptarimas, iliustracijų kūrimas ir tikslinimas,
– įsivertinimo instrumentų, šaltinių, dalyvių numatymas,
– mokyklos bendruomenės įtraukimas.
Balandžio mėn. Daiva Keliačienė, Jurgita Raugienė
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
6 Tobulintino rodiklio …….
įsivertinimo atlikimas
– pasirinktų šaltinių analizė,
– surinktų duomenų apibendrinimas, sisteminimas,
– diskusijos darbo grupėse,
– išvadų rengimas.
Gegužės–birželio mėn. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
7 Mokyklos veiklos kokybės pasirinktos srities tobulintino rodiklio įsivertinimo rezultatų ir išvadų pristatymas mokyklos bendruomenei www.rokiskiopumpurelis.lt Rugsėjo–spalio mėn. Raminta Mažeikienė, Neringa Mikšėnienė,
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė,
Grupių mokytojai
8 Atsiskaitymas ir informavimas:
– rezultatų ir siekiamo tikslo atitikimas (diskusija darbo grupėje),
– mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaitos rengimas,
– mokyklos bendruomenės supažindinimas su išvadomis ir rezultatais,
– išvadų ir rekomendacijų mokyklos veiklos planavimui formulavimas.
Gruodžio mėn. Gytė Stankevičienė, Inga Mačienė,
Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Skip to content