Menu Close

Lopšelio-darželio savivaldos institucijos, komisijos ir darbo grupės

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti tėvus, mokytojus, kitus Lopšelio-darželio bendruomenės narius, svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką;
 • Pritaria Lopšelio-darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui;
 • Inicijuoja Lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę  įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja bendruomenės kultūrą;
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektinius išteklius;
 • Analizuoja Lopšelio-darželio ūkinę ir finansinę veiklą;
 • Svarsto ne biudžetinių lėšų kaupimo į Lopšelio-darželio sąskaitą, galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

Tarybos sudėtis:

Tarybos pirmininkė – Ala Krasauskienė.

Tarybos pirmininko pavaduotojos – Greta Peleckienė ir Raminta Mažeikienė.

Nariai: Oksana Valiukienė, Ernesta Kvedaravičė, Simona Kačiušienė, Jurgita Erslovienė, Ingrida Valeikienė, Irutė Stankevičienė, Gytė Stankevičienė, Ramunė Sukauskienė, Neringa Mikšėnienė, Daiva Keliačienė, Ingrida Pukėnienė, Evelina Dūminytė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO GRUPIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Skatina ir vienija ugdytinių tėvus aktyviai dalyvauti sprendžiant vaikų ugdymo, ugdomosios aplinkos kūrimo klausimais.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Nuolat veikianti savivaldos institucija, aptarianti praktinius Lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus, analizuojanti ugdymo procesą, skatinanti naujovių paiešką ir patirties sklaidą, sprendžianti vaikų sveikatos, saugios aplinkos, poilsio ir mitybos klausimus.

Mokytojų tarybą sudaro visi Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai.

Mokytojų tarybos pirmininkė Lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui.

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

2023–2024 m. m. metodinę grupę sudaro:

 • Darbo grupės pirmininkė – Kristina Griškėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Ramunė Sukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jurgita Palyvonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Rasa Šimėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Inga Šniokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Alma Karaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolanta Butėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Irutė Velžienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Violeta Groblienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolita Vadlugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos posėdžių sekretorė.

 

DARBO GRUPĖS

„eTwinning“ projektinės veiklos koordinavimo ir organizavimo darbo grupė

 • Darbo grupės pirmininkė – Austra Marmokienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Virginija Savičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Rasa Šimėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Alma Karaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolita Vadlugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Ramunė Sukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Indra Zibolienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Daiva Keliačienė, soc. pedagogė,
 • Narė – Neringa Mikšėnienė, judesio korekcijos specialistė,
 • Narė – Kristina Griškėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jurgita Palyvonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

eTwinning projektinės veiklos koordinavimo ir organizavimo darbo grupės veiklos planas 2023–2024 m. m.

 

STEAM ir projektinės veiklos koordinavimo ir organizavimo darbo grupė

 • Darbo grupės pirmininkė – Rasa Šimėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Alma Karaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Indra Zibolienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Ramunė Sukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Kristina Griškėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

STEAM ir projektinės veiklos koordinavimo ir organizavimo darbo grupės veiklos planas 2023–2024 m. m.

 

Darbo grupė, projekto „Futboliukas“ 2023–2024 mokslo metais, įgyvendinimui

 • Projekto koordinatorė, darbo grupės pirmininkė – Neringa Mikšėnienė, judesio korekcijos specialistė,
 • Narė – Alma Karaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, 
 • Narė – Jolanta Blažienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Sveikos ir aktyvios mokyklos darbo grupė

Sveikos ir aktyvios mokyklos iniciatyvoms ir „Sveika mokykla“ programai įgyvendinti:

 • Darbo grupės pirmininkė – Neringa Mikšėnienė, judesio korekcijos specialistė,
 • Narė – Raminta Mažeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Narė – Alma Karaliūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jurgita Palyvonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolita Vadlugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolanta Blažienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Irutė Stankevičienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Laima Kandroškienė, logopedė,
 • Narė – Gytė Stankevičienė, logopedė.

Sveikos ir aktyvios mokyklos darbo grupės veiklos planas 2023–2024 m. m.

 

Įvaizdžio formavimo darbo grupė

 • Darbo grupės pirmininkė – Dalia Deksnienė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jurgita Raugienė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Narys – Vytautas Daščioras, neformalaus ugdymo mokytojas,
 • Narė – Daiva Keliačienė, socialinė pedagogė,
 • Narė – Jolita Vadlugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolanta Butėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Rasa Trumpienė, siuvėja, mokytojo padėjėja.

Įvaizdžio formavimo darbo grupės veiklos planas 2023–2024 m. m.

 

Interneto svetainės atnaujinimo darbo grupė

 • Darbo grupės pirmininkė – Rūta Žemaitė, raštvedė,
 • Narė – Raminta Mažeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Narė – Laima Kandroškienė, logopedė, 
 • Narė – Neringa Mikšėnienė, judesio korekcijos specialistė,
 • Narė – Austra Marmokienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolanta Blažienė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Ingrida Pukėnienė, ūkvedė,
 • Narė – Evelina Dūminytė, maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorė.

Interneto svetainės atnaujinimo darbo grupės veiklos planas 2023 m.

 

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ strateginio veiklos plano 2022–2024 m. rengimo darbo grupė

 • Skirmantė Krasauskaitė – direktorė,
 • Raminta Mažeikienė – direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Laima Kandroškienė – logopedė,
 • Daiva Keliačienė – soc. pedagogė,
 • Austra Marmokienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Irutė Stankevičienė – priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Dalia Deksnienė – meninio ugdymo mokytoja,
 • Ingrida Pukėnienė – ūkvedė,
 • Džiuljeta Girčienė – visuomenės sveikatos biuro specialistė,
 • Ala Krasauskienė – lopšelio-darželio tėvų atstovė.

 

Darbo grupė ikimokyklinio ugdymo programai rengti:

 • Narė – Raminta Mažeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Narė – Kristina Griškėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jurgita Palyvonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Ramunė Sukauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Rasa Šimėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Jolita Vadlugienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
 • Narė – Daiva Keliačienė, socialinė pedagogė,
 • Narė – Laima Kandroškienė, logopedė,
 • Narė – Inga Mačienė, spec. pedagogė, logopedė,
 • Narė – Neringa Mikšėnienė, judesio korekcijos specialistė,
 • Narė – Jurgita Raugienė, meninio ugdymo mokytoja.

 

Darbo grupė Vidaus kontrolės veikimo analizei atlikti:

 • Narė – Raminta Mažeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Narė – Rūta Žemaitė, raštvedė,
 • Narė – Ingrida Pukėnienė, ūkvedė,
 • Narė – Evelina Dūminytė, maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorė,
 • Narė – Laima Kandroškienė, logopedė, 
 • Narė – Daiva Keliačienė, soc. pedagogė.

 

KOMISIJOS

Vaiko gerovės komisija:

 • Komisijos pirmininkė – Gitana Soltanienė, logopedė,
 • Komisijos pirmininko pavaduotoja – Laima Kandroškienė, logopedė,
 • Narė – Raminta Mažeikienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,
 • Narė – Inga Mačienė, spec. pedagogė, logopedė,
 • Narė – Neringa Mikšėnienė, judesio korekcijos specialistė,
 • Narė – Daiva Keliačienė, socialinė pedagogė,
 • Narė – Gytė Stankevičienė, logopedė,
 • Narė – Džiuljeta Girčienė, Rokiškio r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistė,
 • Posėdžių sekretorė – Rūta Žemaitė, raštvedė.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija:

 • Skirmantė Krasauskaitė, direktorė, – komisijos pirmininkė,
 • Raminta Mažeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, – Mokytojų tarybos atstovė,
 • Jolanta Blažienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, – Mokytojų tarybos atstovė,
 • Gitana Soltanienė, logopedė, – Mokytojų tarybos atstovė,
 • Ala Krasauskienė – Lopšelio-darželio tarybos atstovė,
 • Audronė Rekertienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdomosios institucijos deleguota atstovė.
Skip to content