Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

                        Informacija apie darbo užmokestį skelbiama, vadovaujantis 2021 m. birželio 30 d. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-491, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“,

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ 2021 m. IV ketvirčio darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 1 etatui, neatskaičius mokesčių, eurais, pateikiamas žemiau lentelėje:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis
1. Direktorius/ direktoriaus pavaduotojas ugdymui (A2) 2335
2. Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo mokytojas (A2) 1666
3. Meninio/ neformaliojo ugdymo mokytojas (A2) 1794
4. Logopedas/ spec. pedagogas/ soc. pedagogas/ judesio korekcijos specialistas (A2) 1665
5. Specialistai B lygio* 1056
6. Kvalifikuoti darbuotojai C lygio* 906
7. Darbininkai D lygio* 738

Eil. Nr. 5.* Specialistai B lygio: raštvedys, ūkvedys, maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorius.

Eil. Nr. 6.* Kvalifikuoti darbuotojai C lygio: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, mokytojo padėjėjas, kompiuterių technikas, virėjas, siuvėjas.

Eil. Nr. 7.* Darbininkai D lygio: skalbėjas, darbininkas pastatų ir inventoriaus priežiūrai, valytojas, pagalbinis darbininkas virtuvėje, aplinkos priežiūros darbininkas.

2022-01-01 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymas

2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuriuo, be kita ko, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra perkeliamos darbuotojui. Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo draudėjas (darbdavys), kurio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, privalo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį padidindamas 1,289 karto ir atitinkamai pakeisdamas darbo sutartį su darbuotoju be išankstinio jo sutikimo. Pagal šios dalies nuostatas perskaičiuotas pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimas darbuotojui mokamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Iki šio įstatymo įsigaliojimo buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam. Šios dalies nuostatos taip pat taikomos draudėjams ir apdraustiesiems asmenims, turintiems santykius, savo esme atitinkančius darbo santykius, ir draudžiamiems valstybiniu socialiniu draudimu.

Skip to content