Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie darbo užmokestį

      Informacija apie darbo užmokestį skelbiama, vadovaujantis 2021 m. birželio 30 d. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo Nr. VIII-1524 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-491, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Rokiškio lopšelio-darželio “Pumpurėlis” 2022 m. I, II, III ketvirčio darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Darbo užmokestis 2022 m. I, II, III ketvirtis

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ 2021 m. IV ketvirčio darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija nuo 2022-09-01 iki 2022-12-31)  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr

2022-01-01 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijos narių atlygio už darbą įstatymas

Skip to content