Menu Close

Neformalus ugdymas

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“

NEFORMALAUS UGDYMO MOKYTOJO VYTAUTO DAŠČIORO

MENINIO UGDYMO TEMINIS PLANAS

2023–2024 m. m.

Meninis ugdymas. Ilgalaikis metų planas.

Meninį ugdymąsi sudaro idėjos iškėlimas, kūrimas ir bandymas išreikšti save meninėmis priemonėmis. Padėti kiekvienam vaikui pasijusti kūrėju. Smalsiai stebėti, vertinti grožio apraiškas. Įvaldyti menines priemones ir išmokti suvokti dėsningumus, ryšius, dydžius, daiktų požymius.

Kūrybiškumo ugdymo programos uždaviniai:

Tausoti ir rūpintis grupės aplinka bei priemonėmis. Suvokti savo jausmus ir tinkami juos reikšti, domėtis daiktais ir įvykiais, atpažinti sekas ir jas pakartoti, kurti, interpretuoti ir komentuoti savo veiklos rezultatus.

Tikslas: puoselėti menininkui būdingą mąstymą vaizdais ir estetinę nuovoką, sudaryti prielaidas ugdyti meninio raštingumo pagrindus, t. y. puoselėti vertybines nuostatas ir bendruosius technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam vaikui nuolat kintančioje sociokultūrinėje aplinkoje, ugdyti gebėjimus kurti, lyginti ir vertinti savo ir kitų dailės raiškos būdų įvairovę, patirti kūrybinį džiaugsmą, mokėti spręsti problemas, išsiugdyti pozityvias nuostatas nuolatinei technologijų kaitai.

Uždaviniai:

 • Puoselėti vertybines nuostatas ir bendruosius gebėjimus.
 • Bendradarbiaujant tarpusavyje, stebėti, analizuoti kasdienio gyvenimo aplinką, paaiškinti problemas, jų sprendimo principus.
 • Siekiant idėjų ir jų įgyvendinimo dermės, mokytis sudaryti kuriamų projektų eskizus, nuosekliai organizuoti ir atlikti darbo procesus.
 • Planuojant bei organizuojant kūrybinę ir praktinę veiklą, mokytis kūrybiškai, funkcionaliai, estetiškai, ekonomiškai projektuoti, saugiai, technologiškai, kokybiškai gaminti, kurti ir prižiūrėti aplinką.
 • Pažinti medžiagų savybes, analizuoti, kaip jas pritaikyti dirbiniuose, kokias darbo priemones ir technologijas naudoti, kad nebūtų pakenkta jų struktūrai.
 • Apibendrinti kūrybines idėjas ir praktinius darbus, įvertinti rezultatus.

Ugdymo prioritetai

 • ugdyti savarankiškumą, smalsumą, bendravimą;
 • skirti didesnį dėmesį kalbos lavinimui su muzikos pagalba, skatinsime vaikų kūrybiškumą, emocinę bei fizinę kompetenciją;
 • siekti, kad grupėje vaikai jaustųsi saugūs, pasitikintys, patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų.

Ugdymo(si) uždaviniai:

 • Suvokti savo jausmus ir tinkamai juos reikšti.
 • Elgtis savarankiškai ir nepriklausomai.
 • Laikytis grupės taisyklių.
 • Valdyti smulkiuosius rankų raumenis.
 • Naudoti rašymo ir piešimo priemones.
 • Domėtis daiktais ir įvykiais.
 • Domėtis erdve.
 • Tyrinėti priežasties ir pasekmės santykius.
 • Aktyviai dalyvauti pokalbyje.

Technologinio ugdymo mokinių veiklos sritys:

 • Projektavimas – projektinių idėjų paieška, užduočių formulavimas, detalizavimas, tikslinimas, apibendrinimas grafine forma.
 • Medžiagų pažinimas, jų pritaikymas projektinėms užduotims atlikti.
 • Technologinių procesų pažinimas, atlikimas ir rezultatų pristatymas – projektinių užduočių praktinio atlikimo procesai ir pasiektų rezultatų pristatymas.

Keramikos tikslai:

 • Išnagrinėti keramikos technologijas ir jų pritaikymo galimybes.
 • Supažindinti su molio bei glazūrų rūšimis ir pagrindinėmis savybėmis. Jų panaudojimo galimybėmis, naujausiomis technologijomis. Lipdymo technikų įvairove ir keramikos komponavimo ypatumais.

Keramikos uždaviniai:

 1. Išanalizuoti keramikos raidą ir jos integravimo galimybes technologijų ugdymo procese.
 2. Įvertinti keramikos technologijų įvairovę kūrybiniuose darbuose.
 3. Sukurti tradicinius ir šiuolaikinius keraminius indus, interjero puošybos elementus.
 4. Aktyviai dalyvauti pažintinėse išvykose, parodose.

Keramikos veikla:

 1. Pateikti pasirinkto keraminio dirbinio projektą.
 2. Analizuoti medžiagas ir jų savybes, pagaminti gaminio prototipą.
 3. Analizuoti keramikos gaminimo technologinius procesus.
 4. Suplanuoti pasirinkto keramikos gaminio kūrimo etapus.
 5. Argumentuotai atrinkti darbo priemones, tinkamas idėjai įgyvendinti.
 6. Kokybiškai konstruoti kuriamo produkto detales.
 7. Jungti produkto detales, užtikrinti darbo saugą, pateikti pabaigtą produktą.
 8. Argumentuoti sukurto produkto naudą žmonėms ir aplinkai.

Kabinete: įvairaus formato piešimo popierius, kartonas, pieštukai, viela, klijai, plastikiniai peiliukai, lentelės moliui, stekai, seni spalvoti žurnalai, paprasti pieštukai, liniuotės, žirklės, lipni juostelė, segikliai, tušas, klijuotė, indeliai vandeniui, dailės vadovėliai, informaciniai leidiniai, meno albumai, kompiuteris ir interneto ryšys, skaitmeninis fotoaparatas.

Meninė veikla tai sritis, kur vaikai kaupia patirtį remdamiesi pojūčiais ir emocijomis. Mintis gali reikšti vaizdine forma, tyrinėti medžiagas, išbandyti priemones, mėgautis procesu.

Meninio ugdymo svarba puoselėti pagarbą kūrybai ir kultūrai. Mokyti vertinti ir analizuoti amatus, supančius kasdieniniame gyvenime. Supažindinti su kūrybinių žanrų įvairove, technikų pradmenimis. Sudominti kūrybine veikla. Siekti, kad vaikai ugdytųsi estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės kompetencijos pagrindus, turtinti dailės žodyną. Plėtoti komunikacinį sumanumą: ugdyti gebėjimą kalbėti išsakyti nuomonę apie meną, apie savo ir draugų pasiekimus bei nesėkmes.

Pradžioje aiškinsimės, kaip kyla kūrybinės idėjos, kaip atrenkamas geriausias variantas, vėliau eskizų kūrimas, praktinis darbas. Vaikai bus skatinami naudoti įvairias linijas, spalvas, erdvines formas, foną, perteikiant nuotaiką, įspūdį, objekto ar reiškinių ypatybes.

Keramika. Susipažinsime su molio bei glazūrų rūšimis ir pagrindinėmis savybėmis. Jų panaudojimo galimybėmis, naujausiomis technologijomis. Lipdymo technikų įvairove ir keramikos komponavimo ypatumais. Su charakteringiausia molio ypatybe –  jo plastiškumu. Bandysime drėgną molį minkyti, spausti, volioti, tempti, lipdyti ir duoti jam norimą formą, kuri pasilieka tokia pat ir moliui išdžiuvus. Susipažinsime su keramikos dirbinių formavimo būdais:  lipdyba, štampavimu, liejimu, žiedimu, kaip iš molio plokščių dirbiniai lipdomi rankomis, naudojami įrankiai ir pagalbinės darbo priemonės.  Pažindami medžiagų savybes, analizuosime, kaip jas pritaikyti dirbiniuose, kokias darbo priemones ir technologijas naudoti.

Aptardami lietuvių liaudies tradicijas, analizuodami senovinius ir šiuolaikinius lietuvių taikomosios dailės gaminius kaupsime informaciją apie buities gaminius.

Tapyba.  Supažindinsime su tapybos technikų įvairove, paviršiaus dengimo būdais ir kokie jie gali būti: tolygus tirštas dengimas, skaidrių sluoksnių dengimas (lesiravimas), daugiasluoksnis, faktūrinis dengimas įvairiais įrankiais, kelių tapybos priemonių taikymas. Sužinosime apie spalvų ratą, pagrindines spalvų charakteristikas, jų raiškos ypatybes tapyboje, tobulinsime žinias kuriant kompozicijas, kuriose pagrindinė ašis yra spalva. Mokysimės naudoti spalvų niuansus, kontrastus, toninę įvairovę plokštumoje ir erdvėje, kuriant statiškas ir dinamiškas kompozicijas.

Grafika. Sužinos grafinės raiškos ypatumus kitų vizualinės raiškos sričių kontekste, susipažins su grafikos technikomis bei jų ypatumais, įrankiais ir medžiagomis spaudos formoms ir atspaudams daryti. Atliksime grafinę monotipiją, stengsimės išgauti tonų ir linijų įvairovę. Su jau panaudota plokšte atspausime ir ,,negatyvą“. Išdžiovinę galėsime paspalvinti akvarele.

Vaikams bus ugdoma atsakomybė už savitą idėją, individualų požiūrį, savo sprendimus, toleruojamos ir gerbiamos skirtingos nuostatos. Vaikai bus skatinami išsakyti savo nuomonę apie savo ir kitų veiklą, išklausyti kitų nuomonės, pateikti pasiūlymų.

Literatūra ir kt. priemonės:

 1. Adomonis J., Nuo taško iki sintezės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2008.
 2. Aleksandravičiūtė A. Taikomoji ar dekoratyvinė dailė? Lietuvos menotyros mokslas ir studijos XX-XI a. Meno istorija ir kritika sąjunga
 3. Alsekaitė-Gimbutienė M. Liaudies meno šaknys. Aidai.
 4. Cieškaitė-Brėdikienė L. Dizaino raida nuo Morriso iki Morrisono. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2008.
 5. Conran T.,  Bayley St., Dizainas. Matoma inteligencija. Vilnius: Charibdė, 2009.
 6. Dalley T. Dailė kaip terapija. Vilnius: Apostrofa, 2004.
 7. Šiukščius G., Dizainas: menas, mokslas, technika. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2005.
 8. Židonytė V., Projektinis dizainas: pramoninis dizainas, interjero dizainas, drabužių dizainas. 2008.

Interneto svetainės:

 1. https://sudaile.jimdo.com/dizainas/
 2. http://partneryste.yolasite.com/resources/Keramikos%20technologijos%20ir%20j%C5%B3%20pritaikymo%20galimyb%C4%97s.pdf
 3. http://portalas.emokykla.lt/bup/Documents/Pradinis%20ir%20pagrindinis%20ugdymas/Technologijos.pdf
 4. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2013_Kompozicijos_ir_grafinio_dizaino_pagrindai.pdf.pdf
 5. http://www.fructusartis.lt/contents/coid,3257/Knyga/Nuo-tasko-iki-sintezes/
 6. https://sudaile.jimdo.com/
 7. http://stranamasterov.ru/node/93865
 8. http://mkp.emokykla.lt/ars/puslap/tdd_model.htm
 9. http://www.lietuvostautodaile.lt
 10. www.tradicija.lt
 11. http://www.vpb.gov.lt/docs/20101122_3.pdf
 12. https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvi%C5%A1ka_keramika
Eil. nrTema

Užsiėmimo uždavinys

LaikotarpisPastabos
1.

LABAS TAU SAKAU.

Mano kraštas – tavo.

Regimasis pasaulis – tai gamtos ir žmogaus sukurti vaizdai.

Artimiausioje aplinkoje stebės ir tyrinės savo aplinką ir gamtą, analizuos plastinę kalbą, dalinsis įspūdžiais.

2023-08-28–2023-09-01

 
2.

LABAS TAU SAKAU.

Mano kraštas – tavo.

Plastinės kalbos paieška L. Šepkos parke.

Artimiausioje aplinkoje tyrinės gamtą, ieškos vizualinių idėjų. Apibūdins menines dailės paminklų ypatybes, gamtos formas ir spalvas

2023-09-04–2023-09-08

 
3.

Mano kraštas – tavo.

Lipdinio formavimas iš vieno gabalo spaudimo būdu. Kūrybinis darbas – namelis.

Vaikai analizuos modelino savybes, pasirinks įrankius ir priemones, gamins ir dekoruos pasirinktą gaminio motyvą. Analizuos savo ir draugų kūrybą.

2023-09-11–2023-09-15

 
4.

LABAS TAU SAKAU.

Mano kraštas – tavo.

Gaminio ,,Namelis” spalvinis dekoravimas

Individualiai dirbdami drąsiai eksperimentuos maišydami dažus, naudos spalvų kontrastus ir niuansus, išmoks perteikti nuotaiką, įspūdį.

2023-09-18–2023-09-22

 
5.Molio savybės, formų, faktūrų ir ažūro išgavimas.Vaikai tyrinės molio savybes, išbandys priemones, pasinaudodami įvairiomis priemonėmis kurs faktūras, ažūro elementus, mėgausis procesu, įsivertins savo ir įvertins kitų darbus.

2023-09-25–2023-09-29

 
6.

KAS SODE, DARŽE UŽAUGO?

Ruduo sode, darže, miške.

Plokščia kompozicija. Įdubęs reljefas.

Stebėdami ir analizuodami gamtines medžiagas, vaikai lipdys molinius padėkliukus, išmoks į plokšteles įspausti pasirinktus augalus ir jų fragmentus, ieškos formų ir faktūrų įvairovės.
Vaikai aptars veiklos procesą, gaminio panaudojimo galimybes.

 2023-10-02–2023-10-06

 
7.

KAS SODE, DARŽE UŽAUGO?

Ruduo sode, darže, miške.

Aukšto reljefo (horeljefo), faktūrų ir ažūro panaudojimo galimybės.

Vaikai, turėdami vaisių ir daržovių piešinių pavyzdžių bei pasirinkę įrankius, tyrinės molio savybes, ieškos naujų lipdymo formavimo būdų, išmoks atlikti ažūro elementus, atliks kūrybinį darbą: vaisiai ir daržovės.

2023-10-09–2023-10-13

 
8.

Ruduo sode, darže, miške.

Didelės apimties keraminė vaza.

Vaikai, dirbdami grupėmis ir mokytojo padedami, lipdymo būdu atliks didelės apimties erdvinę figūrą, puošybai išmoks naudoti gamtines ir geometrines formas, šriftus. Atlikę darbą aptars pasiekimus.

2023-10-16–2023-10-20

 
9.Keramikos dirbinių džiovinimas ir degimas.Atlikę plokščius keraminius dirbinius, mokytojo padedami išmoks paruošti dirbinius džiovinimui, sužinos apie keramikos degimą ir tolesnį apdorojimą.

2023-10-23–2023-10-27

 
10.

SPALVOTAS RUDUO.

Spalvų akvariumas.

Keraminių dirbinių spalvinimas.

Turėdami išdegtus keraminius gaminius ir pasirinkę 2-3 spalvų dažus, juos spalvins, ieškos spalvinių santykių, derinių, naujų atspalvių. Išmoks kruopščiai dirbti. Surengę parodėlę grupėje, komentuos savo pasiekimus.

2023-10-30–2023-11-03

 
11.

Nematoma maisto kelionė.

Erdvinės, spalvotos kompozicijos kūrimas.

Vaikai dirbdami individualiai, pasinaudodami pateiktais pavyzdžiais, ir pasirinkę patikusios spalvos plastiliną, kurs virtuvės įrankius, žemas bei aukštas faktūras, mokysis derinti spalvas analizuos plastilino savybes, pasakos ką galima atlikti su kokiu įrankiu.

2023-11-06–2023-11-10

 
12.

Nematoma maisto kelionė.

Linijų, dėmių, spalvų santykis apribotose erdvėse.

Pasinaudodami pateiktais eskizais, spalvotais pieštukais, kurs indų eskizus, ieškos formų ir spalvų santykio, puoš augaliniais motyvais.

2023-11-13–2023-11-17

 

13.

Spalva – neišvengiama kompozicijos priemonė.Išmoks tikslingos spalvinės kompozicijos, šiuo atveju – gyvūnų figūrų, bei fono.
Kurs optinį kontrastą, spalvinį ritmą, stebės, kad fonas neužgožtų svarbiausių objektų, stengsis įtvirtinti judesio vaizdavimo pradmenis, lavins regimąją atmintį.

2023-11-20–2023-11-24

 
14.

KALĖDOS JAU ČIA.

Dalinamės stebuklo laukimu.

Kalėdinis atvirukas.

Dirbdami individualiai, išmoks tinkamai ir pagal paskirtį naudotis dailės priemonėmis, analizuoti spalvas, jų santykius. Sukurs Kalėdinį atviruką. Sieks saviraiškos, kūrybiškumo, išgyvens kūrybos džiaugsmą.

2023-11-27–2023-12-01

 
15.

KALĖDOS JAU ČIA.

Dalinamės stebuklo laukimu.

Kalėdinės žvaigždės kūrimas.

Tyrinėdami medžiagų plastiškumą, tvirtumą, trapumą, spalvą, pasiremdami savo prigimtimi ir patirtimi išmoks kurti siužetines kompozicijas, kuriose didžiausias dėmesys faktūroms detalėms, formoms, spalvai.

2023-12-04–2023-12-08

 
16.

KALĖDOS JAU ČIA.

Dalinamės stebuklo laukimu.

Spalvota aplikacija – Kalėdų žvaigždė.

Dirbdami grupėje, aptarę spalvas, jų reikšmes, dėmių formas ir dydžius, plėšys spalvotus popierius, kurs spalvų santykius, atliks kūrybinį darbą – Kalėdų žvaigždę.

 2023-12-11–2023-11-15

 
17.

KAIP MES ŠVENČIAME ŠV. KALĖDAS.

Kalėdos jau čia.

Didelio formato darbas ,,Kalėdų džiaugsmas’’.

Atsirinks, suderins darbo įrankius, medžiagas, saugiai, nuosekliai, taupiai naudodami resursus pradės tapyti didelio formato darbą, baigiantis darbo laikui sutvarkys darbo vietą. Tapydami  lavins rankų motoriką, kruopštumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, iniciatyvumą. Patys pasirinks spalvinį sprendimą, darbo atlikimo spartą, įtvirtins tapybos įgūdžius, baigę darbą sutvarkys darbo vietą, aptars darbo eigą.

 2023-12-18–2023-12-22

 
18.

Didelio formato grupiniai darbai.

Tapybos darbas ,,Mūsų miestas žiemą’’.

Laisvai eksperimentuos su spalvomis, formomis, dydžiais, linijomis. Eksperimentuos maišydami dažus, kurdami įspūdį, žaisdami su masteliu. Derins realias formas su abstrakčiomis, aptars rezultatą.

2023-12-25–2023-12-29

 
19.

ŽIEMOS IR ŠALČIO PASAKA

Kaip paukščiai ir žvėrys išgyvena žiemą?

Plastinės kalbos faktūros, ažūro ir kraklės panaudojimo galimybės. Miško žvėrys ir paukščiai.

Vaikai išmoks kurti reljefines kompozicijas, stebės molio tąsumą, išmoks naudoti įvairių aukščių faktūras, kurti ažūrines kompozicijas, jungti atskiras dalis, išgauti kraklės efektą. Lipdys žvėrelius, aptars kaip paukščiai ir žvėrys išgyvena žiemą.

2024-01-01–2024-01-05

 
20.Kompozicijos meninės raiškos priemonės – statika ir dinamika.Vaikai stebės ir išmoks atpažinti simetrijos ir statikos pavyzdžius dailės kūriniuose ir architektūroje. Pasirinkę tinkamas priemones grafikai atliks kūrybinį darbą ,,Gyvybės medį”. Išmoks aiškinti savo sumanymą ir jo sprendimą.

2024-01-08–2024-01-12

 
21.Apibendrinta skulptūrinė forma. Reljefinis vaizdavimas.Reljefinės kompozicijos kūrimas. Vaikai, pasirinkę tinkamus įrankius, kurs savo grupės reljefinį atvaizdą, kiekvienas gamins pasirinktą detalę, po to kartu su mokytoju jungs į visumą. Mokysis pažinti molio savybes, dailės terminų, išmoks aiškinti savo sumanymus.

2024-01-15–2024-01-19

 
22.

ŽIEMOS IR ŠALČIO PASAKA

Kaip paukščiai ir žvėrys išgyvena žiemą?

Mano mylimiausias miško gyvūnas.

Vaikai papasakos apie savo laikomus namuose bei gyvūnus, kurie patinka. Pieštuku, plona linija, pasižymės bendras gyvūno formas, aplinkos elementus. Detalizuos parodydami kailio faktūrą bei toną ir visas smulkias detales. Darbą užbaigs pieštukinėmis spalvomis.2024-01-22–2024-01-26 
23.Juostinio ornamento kūrimas.Vaikai tyrinės aplink mus esančią aplinką bei IKT graikų vazų pavyzdžius, ieškos ritmo bei ornamentų įvairovės. Ant pateiktų graikų vazų siluetų išmoks kurti geometrinius ir zoomorfinius juostinius ornamentus, juos spalvinti bei paaiškinti savo sumanymus.2024-01-29–2024-02-02 
24.Centriškojo ir juostinio ornamentų dermė.Remiantis pasirinkta mandalos forma, vaikai turės spręsti ornamentų pobūdį, jų ryšį su visuma. Kurs jo detales, ritmiškumą, parinks spalvas, surengs parodėlę, pristatys savo darbelius.2024-02-05–2024-02-09 
25.

Kur aš gyvenu?

Šventinių suvenyrų gamyba. Lietuvos vėliavos spalvos.

Vaikai, stebėdami formas aplinkoje, pateiktus taikomosios dekoratyvinės dailės gaminius, remdamiesi jausmais, logika bei patirtimi, kurs suvenyrus nurodyta konkrečia tema – pakabukai. Atlikdami darbą ugdysis kruopštumą, nuoseklumą, atidumą.2024-02-12–2024-02-16 
26.Keraminių gaminių spalvinimasVaikai stebės spalvas, jų maišymąsi. Išmoks ritmu ir niuansais pagrįsta kompozicija spalvinti detales. Spalvų grožį ir natūralią molio spalvą atskleis esant spalvų harmonijai, spalvų deriniams. Grupėje surengs parodėlę, pristatys savo darbelius.2024-02-19–2024-02-23 
27.

Kur aš gyvenu?

Šventinių papuošalų gamyba. Apyrankės. Lietuvos vėliavos spalvos.

Iš modelino gamins įvairių dydžių ir formų karoliukus, spalvins tautinėmis spalvomis. Išmoks verti ant silikoninio siūlo, matuoti apyrankės ilgumą, užmegzti mazgą, klijuoti ir paslėpti surišimą. Pasipuoš kovo 11-ąją.2024-02-26–2024-03-01 
28.Nuotaikos perteikimas keramikoje.Vaikai, mokytojo padedami, aiškinsis kokios linijos, formos ir spalvos yra linksmos, liūdnos ir piktos. Iš molio gamins veidukus ir pasirinktus gaminius, juose plastinės kalbos dėka perteiks norimą nuotaiką.2024-03-04–2024-03-08 
29.Baltų ženklai ir simboliai keramikoje.Vaikai susipažins su liaudies meno simbolika, išmoks ornamente ritmiškai pakartoti tam tikrus pasirinktus elementus, kurs savo laikmečio ženklus. Visa tai apjungę panaudos puošybinės sagės gamyboje.2024-03-11–2024-03-15 
30.

Kaip aš švenčiu šv. Velykas?

Šv. Velykų personažai. Eskizų keramikai kūrimas.

Vaikai susipažins su šv. Velykų personažais: avinėliu, viščiuku, kiškiu, Velyke, šių simboliu reikšme. Išmoks grafiškai atlikti eskizus, juos ornamentuoti, pritaikyti keramikai. 2024-03-18–2024-03-22 
31.

Kaip aš švenčiu šv. Velykas?

Velykinių atributų pagal eskizus gaminimas.

Vaikai pagal savo sukurtus eskizus kurs Velykinius interjero puošybos elementus. Gamybos procese išmoks tobulinti savo dirbinį. Susipažins su reljefų ir ažūrų subtilybėmis. Pagamins Velykinį paukštį, pasidalins įspūdžiais, surengs parodėlę grupėje.2024-03-25–2024-03-29 
32.

Tylioji vandenų gyvūnija.

Grafinė monotipija.

Susipažins su grafikos technika, medžiagomis. Dirbdami individualiai kurs piešinį, stiklo plokštę padengs dažais. Uždėję piešinį ant dažų, drąsiai brauks per linijas, nuėmę leis išdžiūti, aptars rezultatus.2024-04-01–2024-04-05 
33.

Ar gamta irgi pabunda.

Statiškų ir dinamiškų paukščių vaizdavimas.

Vaikai išmoks piešti paukščių sandarą, stebėdami pavyzdžius atkreips dėmesį į detales, jų dydžius. Pasirinkę patinkančias spalvas užbaigs peizažą su atskrendančiais paukščiais.2024-04-08–2024-04-12 
34.Reljefiniai vaizdavimo principai.Susipažins su reljefinio atvaizdo kūrimo ypatumais. Išmoks formuoti lipdinį iš vieno gabalo spaudimo būdu, dekoruoti ornamentais ir įvairaus aukščio faktūromis.2024-04-15–2024-04-19 
35.

AČIŪ TAU, MAMYTE.

Kaip nustebinti mamytę?

Suvenyrų mamyčių dienai gaminimas.

Susipažins su dekoratyvinių gėlių gaminimo technologija, skirtingų medžiagų jungimu. Išmoks dirbti su karštais klijais, eksponuoti savo pagamintus darbelius. 2024-04-22–2024-04-26 
36.Laisvas eksperimentavimas su spalvomis, formomis, linijomis.Vaikai laisvai pasirinkę piešimo priemones eksperimentuos maišydami dažus, kurdami įvairias formas, žaisdami su masteliu. Derins abstrakčias formas su realiomis. Aptars rezultatą, reikš įspūdžius.2024-04-29–2024-05-03 
37.Piešimas nenutrūkstama linija.Vaikai stebės šalia esančius draugus, ir neatitraukdami pieštuko nuo popieriaus stengsis išlaikyti liniją vientisą. Pieš draugą ir jo aplinką. Laisvai mesdami kilpas atgal ir kirsdami jau nupieštas linijas stengsis pagauti piešiamą objektą. Aptars ir pasidžiaugs savo darbais.2024-05-06–2024-05-10 
38.Natiurmorto kompozicija.Artimiausioje aplinkoje tyrinės daiktus. Stebės jų formas, spalvas bei dydžius. Dėlios elementus, kad būtų patrauklūs akiai. Pieštuku lape atliks eskizą, naudos dengimą bei linijinę perspektyvą, pasižymės šešėlius. Užbaigs spalvindami pieštukais.2024-05-13–2024-05-17 
39.

Kuo užaugęs būsiu?

Žmonių piešimas. Profesijos.

Vaikai stebės vieni kitus, kūno proporcijas, formas. Išmoks vaizduoti judesį, kūno dalių padėtį. Pasirinktomis priemonėmis atliks piešiančio vaiko portretą, bėgančio sportininko portretą ar norimos profesijos žmogų. Pristatys savo darbus.2024-05-20–2024-05-24 
40.

VABZDŽIŲ MEDŽIOKLĖ.

Vabzdžių puota.

Gamtos formų ir spalvų vaizdavimas. Grupinis darbas.

Artimiausioje aplinkoje stebės medžius, krūmus, žmonių sukurtus įrenginius. Tyrinės formas, spalvas, išmoks nesudėtingomis technikomis piešti medžius, debesis, vabalus, kirmėles, drugelius. Darbą atliks pieštukais, šešėliuos.2024-05-27–2024-05-31 
41.Projektas ,,Dangaus platybės”.Projektas ,,Dangaus platybės”.

2024-06-03–2024-06-07

2024-06-10–2024-06-14

 
42.Gamtos ir žmogaus sukurtų formų, spalvų deriniai soduose ir parkuose.Išvyka į L. Šepkos parką. Vartojant paprastas dailės sąvokas nusakys gamtoje esančias linijas, spalvas, erdvines formas.

2024-06-17–2024-06-21

2024-06-24–2024-06-28

 
43.Refleksija   

Ugdytinių darbai

Skip to content