Menu Close

Specialistų paslaugos

Logopedo, Spec. pedagogo pagalba Laima Kandroškienė, logopedė metodininkė

Gitana Soltanienė, logopedė metodininkė

Inga Mačienė, spec. pedagogė, logopedė

Gytė Stankevičienė, logopedė

Socialinis ugdymas Daiva Keliačienė, vyr. socialinė pedagogė
Judesio korekcija Neringa Mikšėnienė, vyr. judesio korekcijos specialistė
Logopedo paslaugos:
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • Įvertina vaikų kalbinius gebėjimus ir padeda įveikti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais;
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui;
 • Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Teikia metodinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams. 

Specialiojo pedagogo paslaugos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 • Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus;
 • Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Bendradarbiauja su įstaiga aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.

Socialinio pedagogo paslaugos:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir jo šeimai poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, specialistais, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdus bei formas;
 • organizuoja individualias ir grupines socialinių įgūdžių ugdymo pratybas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinius projektus.

Judesio korekcijos specialisto paslaugos:

 • Pagal gydytojų, PPT išvadas organizuoja individualius, pogrupinius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems judesio-padėties sutrikimų;
 • Organizuoja ryto mankštas, fizinio aktyvumo užsiėmimus;
 • Rengia sveikatos profilaktines stiprinimo programas;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais bei informuoja apie vaiko pasiekimus;
 • Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą užsiėmimų metu;
 • Organizuoja ir inicijuoja sportinius renginius įstaigoje ir už jos ribų;
 • Inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • Dalyvauja įstaigos VGK (Vaiko Gerovės Komisijos) veikloje.

 

Skip to content