Menu Close

Specialistų paslaugos

SPECIALISTĖS

Laima Kandroškienė, logopedė metodininkė

el. p. l.kandroskiene@rokiskiopumpurelis.lt

Konsultacijų laikas:

Pirmadienį–penktadienį 08.00–09.00 ir 14.00–15.00 val.

 

Gytė Stankevičienė, logopedė

el. p. g.stankeviciene@rokiskiopumpurelis.lt

Konsultacijų laikas:

Pirmadienį–penktadienį 8.30–9.00 val.

Inga Mačienė, spec. pedagogė, logopedė

el.p. i.maciene@rokiskiopumpurelis.lt

Konsultacijų laikas:

Pirmadienį–penktadienį 15.00–15.30 val.

Neringa Mikšėnienė, vyr. judesio korekcijos specialistė

el. p. n.mikseniene@rokiskiopumpurelis.lt

Konsultacijų laikas:

Pirmadienį 08.30–09.00 ir 15.00–15.30 val.

Antradienį–ketvirtadienį 08.30–09.00 ir 14.00–14.30 val.

Daiva Keliačienė, vyr. socialinė pedagogė

el. p. d.keliaciene@rokiskiopumpurelis.lt

Konsultacijų laikas:

Pirmadienį–penktadienį 08.00–09.00 val.

Gitana Soltanienė, logopedė metodininkė

el.p. g.soltaniene@rokiskiopumpurelis.lt

Konsultacijų laikas:

Ketvirtadienį 8.00–08.20 val.

Penktadienį 15.10–15.40 val.

 
 
Logopedo paslaugos:
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • Įvertina vaikų kalbinius gebėjimus ir padeda įveikti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais;
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimui;
 • Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Teikia metodinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams.

Specialiojo pedagogo paslaugos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 • Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus;
 • Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Bendradarbiauja su įstaigą aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.

Judesio korekcijos specialisto paslaugos:

 • Pagal gydytojų, PPT išvadas organizuoja individualius, pogrupinius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems judesio-padėties sutrikimų;
 • Organizuoja ryto mankštas, fizinio aktyvumo užsiėmimus;
 • Rengia sveikatos profilaktines stiprinimo programas;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, fizinio aktyvumo ir sveikatos klausimais bei informuoja apie vaiko pasiekimus;
 • Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą užsiėmimų metu;
 • Organizuoja ir inicijuoja sportinius renginius įstaigoje ir už jos ribų;
 • Inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;
 • Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Socialinio pedagogo paslaugos:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir jo šeimai poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, specialistais, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo būdus bei formas;
 • organizuoja individualias ir grupines socialinių įgūdžių ugdymo pratybas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinius projektus;
 • Dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Skip to content