Menu Close

Teisinė informacija

“DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO” (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsak. Nr. V-313)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS, 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 (suvestinė redakcija nuo 2024-02-01 iki 2024-08-31)

ROKIŠKIO RAJONO STRATEGIJA

GEROS MOKYKLOS KONCEPCIJA (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsak. Nr. V-1308)

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsak. Nr. V-964)

Skip to content